Tek Ortak Noktaları Medya

Tek Ortak Noktaları Medya

Tek ortak noktaları medya olan, geleneksel medya ile dijital medya arasındaki farklar ve benzer yönleri beraber inceleyelim. Geleneksek medyadan dijital medyaya geçiş çok tartışılmaktadır ve bu nedenle ikisi arasında bir kıyaslama ve ölçüme gerek duyulmuştur. İnternetin var olmasıyla birlikte dijital dönüşüm yavaş yavaş başlamış oldu. Teknolojinin de gelişmesiyle yeni iletişim araçları ortaya çıktı.  İletişim sürecinde günümüze kadar gelen en önemli değişken medya olgusudur. Medya sürekli teknolojiyle paralel olarak gelişim göstermektedir. Başka bir deyişle teknolojik gelişmeler muhakkak iletişim alanında da etkili olmaktadır.

Geleneksel medya; kısaca yazılı ve görsel basın anlamına gelmektedir. Gazete, dergi ve televizyon geleneksel medyanın iletişim araçları olarak kabul edilir. Bu araçlar vasıtasıyla insanlarla iletişime geçilirdi. Tek yönlü iletişim aracı denmesinin nedeni de budur. Çünkü insanlar bu iletişim kanallarıyla geri bildirimde bulunamıyorlardı. Geleneksel medya; propaganda yapan ve yayınlanan içeriğin, yapılan reklam ve duyuruların tam olarak hangi kitleye nasıl ulaştığını ve bu çalışmaların ölçümlenemeyip sonuçlarını analiz edemeyen bir yapıya sahiptir.

Dijital medya ise; internetin, bilgisayarın ve mobil teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan, kullanıcıların zamandan ve mekandan bağımsız olarak etkileşimde bulundukları sanal ortamdır. Dijital medyanın hedef kitle ile karşılıklı iletişim kurulabilen etkileşimleri mevcuttur. Dijital medyanın bir diğer adı ise yeni medyadır. Burada ‘’yeni’’ kelimesinin anlamı ise mesaj değil ortamdır.

Tek ortak noktaları ‘’medya’’ kelimesi olan bu iki mecranın farklarını inceleyelim.

Geleneksel Medya ve Dijital Medya Arasındaki Farklar

  1. Geleneksel medyada tek yönlü iletişim sağlanırken, dijital medya ise çok yönlü bir iletişim sağlar.
  2. Geleneksel medyada hedef kitle aynıdır ve özelleştirilemez. Dijital medyada ise hedef kitle belirlenerek, bu kitleye özgü içerikler sunulabilir.
  3. Geleneksel medya; reklam panoları, basılı reklamlar ve televizyon reklamları gibi araçlarla geniş kitlelere ulaşmayı hedefler. Dijital medya ise dar bir hedef kitleye odaklanabilir.
  4. Geleneksel medyanın etkisini ölçmek reyting ve tirajlarla mümkün olabilir ancak dijital medyada ise, kısa sürede net ve ölçülebilir sonuçlar alınabilir.
  5. Geleneksel medyada içerikler belli zaman dilimlerinde yayınlanır. Dijital medyada ise zamandan bağımsız içerikler yayınlanabilir.
  6. Geleneksel medya, geniş kitle hedefleme ve reklam kanalları nedeniyle dijital medyaya göre daha pahalıdır.
  7. Geleneksel medya genellikle dijital olmayan reklam ve pazarlama yöntemlerini içerir diğer yandan dijital medya ise tamamen dijital öğelerle reklam ve pazarlamaya odaklanır.
  8. Geleneksel medyada kamuoyu oluşturma sınırlıdır ancak dijital medya aracılığı ile kısa sürede kamuoyu oluşturulabilir ve birleştirici bir rol oynanabilir.

İnternetin doğası gereği oluşturduğu hız, güncellik, karşılıklı etkileşim ve düşük maliyet gibi avantajlarının yanında multimedya özelliklerini de tüm unsurlarıyla kullanmanın getirdiği rekabetçi üstünlük, internete paralel olarak düşünebileceğimiz yeni medya ve iletişim teknolojilerinin, geleneksel medya veya kitle iletişim araçları dediğimiz, bugün ise ‘’eski medya‟ olarak konumlandırdığımız sistemler karşısında oldukça önemli bir güç elde etmesine yol açmıştır

Sonuç olarak; dijital medya, geleneksel medyaya göre daha özgür ve aktif bir mecradır. Ancak geleneksel medyanın da dijital medyayı beslediğini unutmamak gerekir.  

Yazı Etiketleri:

Leave a comment